ยินดีต้อนรับสู่สวนไผ่ซางหม่น

ยินดีต้อนรับสู่สวนไผ่ซางหม่น
ข่าวสารจาก Facebook สวนไผ่ซางหม่น

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์ (Vision)

ไผ่ซางหม่นเป็นไผ่สารพัดประโยชน์ ด้วยลักษณะพิเศษที่หน่อใช้ประกอบอาหารได้ทั้งสดและดองมีรสชาติอร่อยดี  ลำมีขนาดใหญ่ ลำตรง แข็งแรง เนื้อไม้หนา สวยงาม เหมาะสำหรับนำมาใช้ประดิษฐ์แปรรูปเป็นเครื่องเรือน  ของใช้  งานจักสาน  สร้างบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทำให้ไผ่ซางหม่นกลายเป็นที่ต้องการของตลาดสูง

พันธกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ไผ่ซางหม่น หน่อไผ่ซางหม่น ลำไม้ไผ่ซางหม่น  และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ซางหม่น  จากชาวสวนที่มีประสบการณ์ ด้วยการดูแลรักษาที่ปราศจากสารเคมี  โดยเน้นปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาความรู้ให้กับชาวสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพ ต้นทุนในการทำสวนไผ่ต่ำ และผู้บริโภคหน่อไผ่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือท้องถิ่น มีรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากงานจักสานที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทย  ยกระดับวิถีชีวิตของสังคมชนบท ให้มีความทัดเทียมและลดความเหลื่อมล้ำกับสังคมเมือง  รวมทั้งสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยบ้านพักเรือนไม้ไผ่ งานจักสานภูมิปัญญาของไทย  และเฟอร์นิเจอร์สุดสวยจากไม้ไผ่ซางหม่น  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาของไทย  ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป